Fytoremediace

21.6.2007
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR: Na mnoha místech v České republice i jinde ve světě jsou půdy znečištěny různými nebezpečnými látkami. S nejzávažnějším znečištěním se setkáváme na výsypkách rudných dolů (včetně uranových) a v některých průmyslových podnicích. Likvidace těchto starých ekologických zátěží je značně problematická, protože běžné metody dekontaminace půdy jsou velmi nákladné. Naději na zlepšení slibuje takzvaná fytoremediace. Při fytoremediaci hrají roli „čističů“ zelené rostliny, případně půdní mikroorganismy a houby, které jsou na ně vázány. Technologie využívá přirozených procesů, jež probíhají i za normálních podmínek. Rostliny svými kořeny přijímají vodu a chemické látky v ní rozpuštěné. Nebezpečné chemikálie z půdy či z vody se pak mohou v těle rostliny buď přeměňovat (metabolizovat) na neškodné látky, nebo se v něm hromadit. V druhém případě lze rostliny pěstované na zasažených plochách sklidit a bezpečně zlikvidovat, čímž postupně půdní znečištění lokality klesá.

V Laboratoři rostlinných biotechnologií (společné laboratoři Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby) v Praze, se v rámci rozsáhlé mezinárodní spolupráce testují možnosti praktických aplikací fytoremediace přímo v terénu na kontaminovaných plochách a také při čištění odpadních vod. Významných úspěchů vědci dosáhli při odstraňování uranu a radia z drenážních vod v bývalé úpravně uranové rudy v Mydlovarech. Zde využili tzv. kořenovou čistírnu, v níž znečištěná voda protéká kolem kořenů rostlin, které obrazně řečeno „vychytávají“ nebezpečné látky. Obdobný postup použili i v průmyslových areálech kontaminovaných výbušninami. Obě tyto metody byly patentovány. V areálu Kaňk, který je součástí bývalých kutnohorských stříbrných dolů, jsou nadějné výsledky při odstraňování toxických kovů (např. arsenu) z půdy. Kvalitně provedená fytoremediace pomáhá zlepšit životní prostředí a uskutečňovat současné představy o udržitelném hospodaření s půdou. Pro každý konkrétní projekt se však musí nalézt vhodné druhy rostlin a správný postup jejich pěstování. Takovými rostlinami mohou být například technické plodiny (len, konopí), které se mohou využít pro udržitelné hospodaření s půdou v kontaminovaných oblastech. Vybrané druhy konopí mohou zase sloužit i pro získávání uranu z kontaminovaných vod – mohou nahromadit až 1,2 g uranu na 10 kg biomasy.

Odeslat komentář k článku "Fytoremediace "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fytoremediace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace