Invazní druhy lze predikovat pomocí ekonomických faktorů

13.6.2010
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR: Zatížení invazními druhy závisí mnohem více na ekonomické zdatnosti země než na klimatických a geografických faktorech – bohaté evropské státy s vysokou hustotou osídlení jsou v Evropě nejvíce invadovány. Ekonomické faktory jsou těsně spjaty s výskytem invazních druhů, které narušují ekosystémy a způsobují značné ekologické škody. Mezinárodní tým 26 vědců, vedený prof. Petrem Pyškem a prof. Vojtěchem Jarošíkem z Botanického ústavu AV ČR a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK publikoval toto zjištění tento týden v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Studie je výsledkem projektu DAISIE (Delivering Alien Invasive Inventory for Europe), který byl v letech 2005-2008 financován 6. rámcovým programem Evropské unie a za Českou republiku se ho jako partner účastnil Botanický ústav AV ČR.

„Počet invazních druhů v Evropě stále roste a stejně tak se prohlubují důsledky jednotlivých invazí,” říká Petr Pyšek, vedoucí autor studie. „Regionální příčiny invazí jsou složité a situace v jednotlivých evropských zemích závisí na mnoha faktorech, ale naše studie jako první na kontinentální úrovni zobecnila význam ekonomických, geografických a klimatických faktorů pro invaze několika skupin organismů, rostlin, hub, bezobratlých živočichů a obratlovců, v suchozemském i sladkovodním prostředí. Ukázalo se, že demografické a ekonomické faktory jsou klíčové, na této úrovni hrají mnohem důležitější úlohu než klima či geografické podmínky.”

Míra zasažení evropských států invazními druhy nejvíce závisí na populační hustotě a ekonomické prosperitě. Tyto faktory odrážejí intenzitu mezinárodního obchodu, který je jedním z hlavních vektorů biologických invazí (zavlékání druhů mimo oblast jejich původního výskytu). Invazní druhy cestují jako příměs obchodovaných komodit, například potravin či krmiva, nebo jsou samy komoditou jako v případě okrasných rostlin či doma chovaných zvířat. Některé z nich posléze zplaní či uniknou ze zajetí a mohou se v novém území rozšířit.

Zjištění je významné pro politiku přístupu k biologickým invazím v Evropě a jejich budoucí management, i když řešení problému invazí zdaleka není snadné – evropské státy nejsou příliš ochotné přijímat opatření, která by mohla interferovat s jejich ekonomickým růstem, uvádějí autoři studie. „Evropa potřebuje zlepšit monitoring zavlékání invazních druhů a vhodným krokem by bylo omezení či regulace nebo alespoň důslednější kontrola určitých typů importovaného zboží; to se však v dnešním světě volného obchodu prosazuje velmi těžko. Určitou cestou by bylo například zavedení poplatků či tarifů, které by u jednotlivých komodit zohledňovaly míru rizika plynoucího z invazí s dotyčným typem obchodování spjatých. K tomu lze využít znalosti toho, jak jednotlivé ekonomické činnosti souvisejí se zavlékáním konkrétních skupin invazních organismů,” dodává Pyšek. Například regulace mezinárodního obchodu s doma chovanými zvířaty by přispěla k omezení počtu invazních obratlovců, zatímco zaměření na dopravní infrastruktury by mohlo pomoci omezit počet zavlékaných druhů hmyzu či rostlin.

Odeslat komentář k článku "Invazní druhy lze predikovat pomocí ekonomických faktorů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Invazní druhy lze predikovat pomocí ekonomických faktorů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace