Plamínky, móóc plamínků...

5.10.2015
struktura gama-valerolaktonu

Nová aditiva, která zabrání šíření plamene v hořlavém aerosolu, vznikla v laboratoři prof. Julie A. Kornfield z California Institute of Technology v Pasadeně ve spolupráci s experty z Jet Propulsion Laboratory. V koncentraci 0,3 hmotnostních procent zabrání explozi paliva v nádržích letadla, aniž by omezila hoření v místě spalování v tryskovém motoru. Na tomto videu vidíme, že to opravdu funguje. Oblak mlhy z paliva bez aditiva okamžitě od plamene blízkých plynových hořáků vzplane celý. Je-li přítomno aditivum, hoření se omezí pouze na nejbližší okolí planoucích hořáků. Pokud by toto aditivum bylo v palivu letadel, která narazila 11.září 2011 do budov Světového obchodního centra, nikdy by nedošlo k výbuchu a následnému požáru takového rozsahu. Obě věže by nejspíš zůstaly stát. Ale kdyby jsou chyby... Chemicky tvoří nové antidetonační aditivum poly(cyklooktadien) modifikovaný na koncích řetězců aminoskupinami -NH2 a karboxylovými skupinami -COOH. Ty zajistí spojování jednotlivých polymerních řetězců do ještě větších celků.

Nejenom velkými plameny se vědci zabývají. Gama-valerolakton (struktura viz obr.) identifikoval chemický tým Istvána Horvátha z Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti ve spolupráci s čínskými chemiky Městské univerzity v Hong Kongu jako k prostředí nejšetrnější podpalovač dřevěného uhlí při grilování a palivo do olejových lamp. Při jeho spalování nevznikají žádné škodlivé zplodiny. Zároveň vyvinuli metodu jeho snadné výroby z odpadního papíru pomocí kyseliny sírové.

 
Odeslat komentář k článku "Plamínky, móóc plamínků... "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Plamínky, móóc plamínků... " e-mailem

Diskuse/Aktualizace