5-isopropyl-2-methylfenol neboli karvakrol.

5-isopropyl-2-methylfenol neboli karvakrol.