Ribonukleové kyseliny ovládají velkou oblast molekulární biologie

25.2.2008

Rychlý postup objevů v genomice, proteomice, interaktomice a metabolomice přináší stále nové poznatky o ůloze různých druhů RNA v životních funkcích buňky. Jsou tu nyní již třl klasické ribonukleové kyseliny, mRNA (messenger RNA, informační nebo mediátorová RNA), která kóduje složení proteinů a funguje jako templát při jejich syntéze, rRNA (ribosomal RNA, ribosomální RNA), tvořící ribosomy, na nichž k většině syntézy proteinů dochází, a tRNA (transfer RNA, transferová RNA), která přináší jednotlivé aminokyseliny do ribosomů, kde se proteiny syntetizují. Vedle toho se však vyskytují RNA s regulačními funkcemi.

1. siRNA (small interfering RNA, malá rušící RNA) se vyskytuje v několika verzích jako dvouřetězcový nukleotid o délce 20–25 nukleotidů. Jejich funkcí je narušit činnost transposonů (částí DNA přenášených z jedné části replikované DNA na jinou) a bojovat proti virové infekci. Regulují dále činnost protein-kódujících genů.
2. miRNA (microRNA, mikroRNA) je tvořena úseky o 21–23 nukleotidech, vzniklých štěpením jednořetězcové RNA, které se svíjejí do vlásenkových tvarů. Její funkcí je potlačovat překlad mRNA nebo odbourávat mRNA u rostlin i živočichů.
3. piRNA (Piwi-interacting RNA, RNA interagující s Piwi, podrodinou proteinů Argonaut) jsou tvořeny opět z jednořetězcových RNA jako fragmenty dlouhé 25–30 nukleotidů. Tvoří komplexy s proteiny Piwi (piRC) a mají zásadní význam při tvorbě zárodečných buněk.
4. rasiRNA (repeat-associated small interfering RNA, malá interagující RNA vázaná na repetice ve složení DNA).
5. tmRNA (transfer-messenger RNA, transferová-informační RNA), která spojuje u streptomycet funkci mRNA a tRNA.

Jsou tu ovšem i další druhy krátkých RNA, jako snRNA (small nuclear RNA, malá jaderní RNA), snoRNA (small nucleolar RNA, malá jadérková RNA), scRNA (small cytoplasmic RNA, malá cytoplasmatická RNA), mtRNA (mitochrondrial RNA, mitochondriální RNA), ale také delší nekódující RNA o 70 až tisících nukleotidech, které se účastní různých buněčných pochodů, jako je sestřih mRNA nebo biogenéza ribosonů.

Odeslat komentář k článku "Ribonukleové kyseliny ovládají velkou oblast molekulární biologie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ribonukleové kyseliny ovládají velkou oblast molekulární biologie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace