Usazené geologické vrstvy střídají přeměněné

Na první pohled vypadá kruhový útvar na obrázku nahoře jako impaktní kráter. Ale jen na první pohled, ve skutečnosti nejde o impaktní kráter. Struktura z koncentrických kruhů vznikla erozí speciálního typu vrásy, která ve vrstvách hornin vytvoří cosi ve tvaru kopule. Eroze vrstev probíhala odlišnou rychlostí, takže nakonec vznikl útvar připomínající kráter. Jde o strukturu Richat, kterou najdeme v africké Mauretánii. Její arabské pojmenování zní Qalb ar-Rīšāt (قل الريشات) Střídají se v ní usazené a vulkanické vrstvy. Nazývá se „Oko Sahary“. Její průměr činí 40 kilometrů. Geologicky nejstarší vrstvy nacházíme ve středu, nejmladší po obvodu. Střední část vznikla původně hlouběji a dříve než části okrajové. Vyvrásněním geologického dómu se dostaly na jejich úroveň. Co bylo nad nimi zmizelo díky erozi. Fotografii pořídila 10. července 2020 digitální kamera Nikon D5 s ohniskovou délkou 40 mm na palubě Mezinárodní kosmické stanice (foto Minna Adel Rubio, GeoControl Systems, JETS Contract at NASA-JSC).

Nejde o impaktní kráter, ale i o duny

Na horním obrázku můžeme rozeznat i dva typy písečných dun. V pravé části nahoře a dole vidíme lineární duny podélné vznikající rovnoběžně s vanoucím větrem. V levé části rozeznáme duny příčné vznikající kolmo na vítr.

Větší rozlišení

V lepším rozlišení vidíme strukturu Richat na fotografii pod tímto odstavcem. Ani z tohoto rozlišení nepoznáme, že nejde o impaktní kráter. To vyplynulo z terénního geologického výzkumu, který proběhl ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století a na přelomu tisíciletí. Některé části podlehly hydrotermální přeměně. Vrstvy struktury Richat vznikaly postupně během stovek milionů let. Na vnějším okraji nacházíme vrstvy z doby zhruba před miliardou až 550 miliony let. V centru najdeme ordovické pískovce staré kolem 500 milionů let. Jde rovněž o významné archeologické naleziště. Obrázek vznikl 17. prosince 2011 digitální kamerou Nikon D2Xs z paluby ISS, foto Andrea Meado, Jacobs Technology, JETS Contract at NASA-JSC. V levé dolní části obrázku vidíme i několik zlomů. Nejde o impaktní kráter, protože při dopadu by došlo k mnohem hlubším přeměnám minerálů.

Nejde o impaktní kráter - Richat

https://earthobservatory.nasa.gov/images/150060/the-eye-of-sahara
https://earthobservatory.nasa.gov/images/92071/richat-structure