Pentakvark, tetrakvark, půvabný a podivný antikvark…

Tři nové subatomární částice vznikly ve velkém hadronovém urychlovači (Large Hadron Collider) v ženevském CERNu. Šlo o dosud neznámý pentakvark a dva nové tetrakvarky. Jak již pojmenování napovídá, pentakvark tvoří pět kvarků. Jeho strukturu vidíme na obrázku nahoře (obr. CERN). Pentakvark tvoří spojené části. Větší část na obrázku vlevo tvoří kvarky podivný, půvabný a horní, menší na obrázku vpravo kvark dolní a antipůvabný. Kvarků rozeznáváme šest druhů s podivnými názvy dolní, horní, podivný, půvabný, spodní a svrchní. Anglicky tomu po řadě odpovídá down, up, strange, charm, bottom a top. A ke každému kvarku pochopitelně existuje antikvark. Kvarky jsou nejelementárnější částice. Studium vazeb v systémech, které tvoří, nám pomáhá pochopit nejzákladnější stavbu hmoty. Jeden nový tetrakvark obsahuje půvabný, horní a dolní kvark a podivný antikvark. Druhý se skládá z půvabného a dolního kvarku a podivného a horního antikvarku.

Hadrony

Nově objevené částice patří k hadronům, složeným částicím menším než atom. Tvoří je silně interagující kvarky, antikvarky nebo gluony. Gluony jsou rovněž elementární částice, které zprostředkovávají silnou interakci mezi kvarky.

Tři nové subatomární částice se přiřadily k mnoha dalším

Tři nové subatomární částice se připojili ke skoro 70 dalším, které odhalili vědci pomocí velkého hadronového urychlovače. Velmi významnou částicí dříve objevenou pomocí tohoto přístroje je i Higgsův boson. Základem velkého částicového urychlovače je kruhový tunel o délce 27 kilometrů. Zkoumané svazky částic v něm udržuje 1.800 supravodivých magnetů. Pracují za teploty 1,9 K a vytvářejí magnetické pole 8 Tesla, což je opravdu hodně. Částice v urychlovači získají energii až 7 TeV. Niels Tuning z CERN nové výsledky komentuje: „Čím více pokusů provádíme, tím více druhů exotických hadronů nacházíme. Jsme svědky období objevů podobného padesátým letům, kdy začala vznikat ‚částicová zoo‘ hadronů a nakonec to v 60. letech vedlo ke kvarkovému modelu konvenčních hadronů. Vytváříme ‚částicovou zoo 2.0‘.“

https://home.web.cern.ch/news/news/physics/lhcb-discovers-three-new-exotic-particles