OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti akademon.cz 2020 s.r.o., IČ 09162798, sídlo Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 331680 pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky www.akademon.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti akademon.cz 2020 s.r.o., IČ 09162798, sídlo Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 331680 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytnutím obsahu webové stránky www.akademon.cz, (dále „webová stránka“) za úplatu poskytovatelem na základě smlouvy o poskytnutí služby, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“). Znění obchodních podmínek může poskytovatel v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek je povinen poskytovatel prokazatelně oznámit druhé straně (dále jen „uživatel“). Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení doručení na elektronickou adresu uživatele, uvedenou v objednávce. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu při změně obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu bylo odesláno oznámení o změně obchodních podmínek, a to ve výpovědní době 1 měsíc, která počíná běžet od prvního dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.
1.2. Poskytovatel poskytuje uživateli obsah webové stránky za předplatné 334,- Kč ročně splatné na začátku období. Uhrazením předplatného získá uživatel přístup ke všem příspěvkům na webové stránce akademon.cz . Uhrazením předplatného potvrzujete uživatel souhlas s uzavřením smlouvy podle těchto obchodních podmínek a vyjadřuje s nimi souhlas. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy jako příloha, byť nejsou nedílně se smlouvou spojené.
1.3. Jakékoli další užití části nebo celku obsahu webové stránky, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem včetně elektronického i v jiném než českém jazyce je možné pouze s uvedením zdroje, v elektronické podobě s linkem pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), pokud není uvedeno jinak.
1.4. Prodloužení předplatného se nastavuje automaticky. Předplatné může zájemce kdykoli zrušit pomocí svého členského účtu na webové stránce https://www.akademon.cz/ucet-clenstvi/ . Za okamžik dodání služby se pokládá čas zveřejnění příspěvku na webové stránce.
1.5. Předplatné bude zájemci vráceno kreditováním platební karty použité k zaplacení předplatného. Bude kráceno o částku odpovídající době trvání smlouvy a případné bankovní poplatky a poplatky zprostředkovatele platby.

2. OCHRANA SOUKROMÝCH ÚDAJŮ (GDPR)
2.1. Ochrana osobních údajů uživatele , který je fyzickou osobou, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.
2.2. Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a se zaměřením na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.
2.3. Zpracování osobních údajů podléhá zásadám zpracování osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje pouze adresy elektronické pošty uživatelů a jejich uživatelské jména bez další identifikace jen potud, pokud uživatel uhradil platbu předplatného webové stránky www.akademon.cz . Osobní údaje uživatelů jsou chráněny před neoprávněným užitím.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je výlučně informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje .
3.2. Webová stránka obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání služby vyplní uživatel objednávkový formulář na webové stránce.
3.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na jeho možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel poskytovateli prostřednictvím platebního systému Stripe kliknutím na tlačítko „ODESLAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
3.5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je uživateli zasláno poskytovatelem elektronickou poštou, a to na jeho adresu elektronické pošty, kterou uvedl v objednávce. Tímto okamžikem je uzavřena platná smlouva. Účinnost smlouvy je upravena v článku 8. odst. 8.1 obchodních podmínek. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.
3.6. Přistup ke službám webové stránky je chráněn jedinečným heslem, které si stanoví uživatel při registraci. Toto heslo není oprávněn sdělovat třetím stranám. Pokud by tak učinil, zodpovídá za škodu, která tímto jednáním poskytovateli vznikne.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu služby dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli bezhotovostně platební kartou pomocí platebního systému Stripe, www.stripe.com
4.2. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služby předem.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet platebního systému Stripe.
4.4. Případné slevy z ceny služby poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo požádá-li uživatel, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
5.1.Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci poskytované služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Poskytovatel se zavazuje nezatěžovat uživatele reklamou nadměrně a nikdy ne pomocí pop-up okének.
5.2.Reklama představuje obsah třetích osob, a poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
5.3. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při registraci nebo její změně obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách služby a o dalších produktech poskytovatele, pokud s tím uživatel vyslovil souhlas.
5.4. Uživatel tímto dále v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Poskytovatel odpovídá uživateli, že služba nemá vady. Vadami se v tomto případě rozumí nepřístupnost nebo neexistence webové stránky a její neaktuální stav z důvodů jiných, než způsobených vyšší mocí nebo problémy na straně uživatele. Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel službu konzumuje:
6.2.1. má služba takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu služby nebo na základě reklamy jimi prováděné nebo na předchozí dlouhodobý stav služby,
6.2.2. se služby hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají,
6.2.3. služba odpovídá jakostí nebo provedením předloze,
6.2.5. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u poskytovatele elektronickou poštou nebo v sídle společnosti podnikání.
6.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
7.1.Není-li v podmínkách vztahujících se ke službě webové stránky uvedeno jinak, uživateli jsou služby poskytovány tak, jak jsou. Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb, tedy toto není vadou. Zejména uživateli nezaručuje, že:
7.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
7.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti služeb,
7.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb,
7.1.4. Obsah poskytovatele či obsah třetích osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob.
7.2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.
7.3. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb či obsahu třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb. Poskytovatel vůči uživateli zejména neodpovídá (nenese odpovědnost za následující vady:
7.3.1: nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoli služby
7.3.2. nedoručení zprávy či doručení poškozené či neúplné zprávy,
7.3.3. neodeslání zprávy či odeslání poškozené či neúplné zprávy,
7.3.4. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů poskytnutých uživatelem při registraci,
7.3.5. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,
7.3.6. jakýkoliv jiný následek používání služeb,
7.3.7. Poskytovatel i uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami uživateli.
7.4. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah uživatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Uživatel nabývá právo konzumace služby, tedy smlouva nabývá účinnosti zaplacením celé ceny služby.
8.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit komentáře uživatele k jednotlivým příspěvkům, které se nebudou dotýkat tématu, budou urážlivé nebo budou v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu se komentáře na webové stránce objevují s prodlevou.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Uživateli se doručují veškeré písemnosti d na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
9.2 Poskytovateli se doručují písemnosti na elektronickou adresu: ondrej.dvorak@akademon.cz, nebo na adresu sídla

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah dle smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Smlouvy se uzavírají v českém nebo anglickém jazyce.
10.5. Kontaktní údaje poskytovatele:
adresa pro doručování: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
adresa elektronické pošty: ondrej.dvorak@akademon.cz
telefon: 602 282 772

Praha, 30.6.2020