fbpx

Akademon – pravidelný přísun ověřených aktualit o vědě, jak mění Náš život a svět

Akademon – pravidelný přísun ověřených aktualit o vědě, jak mění Váš život a svět

Akademon

sandalor

444 

Doprava zdarma!
sandalor – flakon s plastovými perličkami, které jsou  nasáklé vůní santálového dřeva pro podporu růstu vlasů.

Aromaterapeutický přípravek sandalor s vůní santalového dřeva, který stimuluje růst a hustotu vlasů, což potvrzují vědecké experimenty. Páry sandaloru ve vzduchu působí přímo na vlasové cibulky, kde zvyšují produkci keratinu, stavebního materiálu vlasů, a snižují přirozené odumírání buněk. Vlasy vydrží déle a jsou pevnější a hustší.

sandalor - návod k použití:

Strhněte přelepku pod šroubovacím víčkem, víčko zašroubujte zpět a flakon umístěte mimo dosah dětí do prostoru, kde často přebýváte, např. do ložnice. Nejsilněji účinkuje po dobu 3-4 týdnů. Sandalor je určen pouze k působení jako páry. V žádném případě není určen k vnitřnímu užití nebo k nanášení na kůži nebo šaty. Přípravek nevdechujte a nechte z něj pouze volně unikat páry. Po několika týdnech po otevření je vůně sandaloru  cítit jen slabě. Pro působení na vlasy to stačí. protože má působit na Vaše vlasové cibulky a nikoliv potěšit Vaše nosní čichové buňky.

Výrobce:

akademon.cz 2020 s.r.o., Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09162798.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno k požívání, k vnitřnímu užití, k nanášení na kůži a oděv. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 - Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „sandalor“
Kategorie: Štítek:

Společnost Artin s.r.o. podporuje akademon

Rubriky

Předchozí měsíce

Nejnovější komentáře